torsdag 22. februar 2007

Endringer i amerikansk klimapolitikk?

Det ser ut som Bush kan være på defensiven i klimapolitikken. Sterke krefter i USA krever en føderal lovgivning når det gjelder klimakutt, i stedet for å overlate klimalovgivningen til byer og stater.

Bla krever den nye koalisjonen bestående av bedriftsledere og miljøverngrupper, US Climate Action Partnership, føderal lovgivning. De mener at en slik lovgivning vil legge til rette for nye økonomiske muligheter. Selvsagt, ellers hadde de vel neppe gått inn for noe som kan synes altruistisk.

Uansett, det er håp om bedriftsledere verden over ser at det er penger i miljøteknologi, altruistisk eller ikke. Selv skulle jeg gjerne startet solcellefabrikk...

Brød

Scenarioer for framtida

Denne samleartikkelen presenterer de forskjellige norske prosjektene som omhandler hva klimaendringer vil bety for folk og framtid.

Det som går igjen er at folk egentlig veit lite om hva som venter dem, og enda mindre om mulige løsninger, både politisk og teknologisk, og om hva de selv kan gjøre for miljøet.

Jeg vil ikke spille dommedagsprofet og flagellant, men jeg tror det er veldig få som forstår at livet kan forandre seg, for OSS, i VÅR levetid. Ikke det at havet stiger så Oslo står under vann, men havet kan stige andre stedet og det kan få konsekvenser for oss. Ved børskrakket i 1929 gikk også Norge ned i en økonomisk bølgedal, selv om den egentlig katastrofen hadde hendt et helt annet sted. Siden det er handelen blitt mye mer internasjonalisert og Norge er fullstendig avhengig av alle lastebilene og tankskipene som kommer med varer hver dag. Hvis Europa eller andre deler av verden mister noe av kjøpekraften sin sitter vi igjen med svarteper, vi kan ikke en gang fø oss selv. Derfor er det helt nødvendig at dem som har ansvar for samfunnssikkerheten formidler sine kunnskaper til folk sånn at vi noenlunde veit hva vi kan gjøre på forhånd og etter en eventuell krise.


Brød

tirsdag 20. februar 2007

EU vil kutte 20% CO2 fra 1990-nivå innen 2020

Nå ser det ut som det blir en forpliktende avtale innad i EU på å kutte CO2-utslippene med 20% fra 1990-nivået innen 2020. EU ser for seg en modell hvor noen land kutter mer enn andre, slik at nedgangen blir på 20% samlet sett. EU ønsker også en internasjonal avtale og kan da strekke seg til 30% kutt.

Oppi alt dette er det fortsatt tvil om Norge vil forplikte seg til 20% kutt eller ikke. Miljøbevegelsen var mot norsk EU-medlemskap i 1994, men norsk miljøpolitikk har gått nedover siden 1994, og EU har skjerpet seg betraktlig. Nå kan det også hende at det blir en internasjonal avtale som tar utgangspunkt i EUs avtale. USA, India og Kina er de viktigste å få med, og veien dit er fortsatt lang, dessverre.


Brød

mandag 19. februar 2007

Klimafiendtlege medier

Jeg har fått lov til å legge ut et leserbrev av Anne Viken som stod i Vårt Land 10. januar. Jeg syns leserbrevet har en litt uventet vinkel, nemlig at det ikke gagner miljøet å skrive om hvor dyrt det er å være miljøvennlig i Norge fordi det fører til at mange tar dårlig valg på grunnlag av en kostnadsanalyse som ikke alle tilfeller er reell.

Ikkje all medieomtale gagnar klimaet.

Torsdag 4. januar har Vårt Land oppslag på at det er langt dyrare å ta tog mellom Oslo og Bergen enn det er å ta fly. Vidare kan vi lese at standardprisen på tog på strekninga er 728 kroner ein veg, mot mellom 366 og 1.646 kroner ein veg med fly. Altså viser reknestykket at det er langt dyrare å ta tog enn fly på den konkrete dagen journalisten har sjekka ut. Det er ei kjensgjerning at om ein bestiller billetten same dag som ein vil reise, får ein ofte ikkje spesielt gode prisar, men at ein på eit slikt grunnlag slår opp på framsida av avisa at prisen på ein einvegsbillett Oslo-Bergen er 728 kroner, vert direkte feil. Her ligg dårleg og klimafiendtleg journalistisk research til grunn. Vil du ta toget mellom Oslo og Bergen, er det nemleg ei enkel sak å få miniprisbillettar til 199 kroner ein veg. Du går inn på www.nsb.no, fyller ut reisestrekning og vel vidare billettype minipris (økonomi). Det er sjølvsagt ein fordel å vere tidleg ute med bestillinga om ein vil sikre seg billege togbillettar, men det same er tilfelle for fly: Jo før du bestiller, jo lettare er det å skaffe seg billegare billettar. Saken kunne ergo vore: Bestiller du i tide (nokre dagar før), kan du reise både billeg og miljøvenleg. Flyprisane på strekninga Bergen-Oslo slår nemleg ikkje ut NSB på pris, berre på reisetid. Saken kunne dermed også ha vore: Tog billegare enn fly. Er du i tillegg student, er togprisane på andre alternativ enn minipris også svært overkomelege og langt billegare enn fly sjølv om du bestiller kort tid på førehand. Prisen for student er 199 kroner om du reiser på billettype økonomi (minipris) og 546 kroner om du reiser på økonomi (ordinær). Siste alternativ er rett nok dyrare enn fly, men framleis godt under 728 kroner. Altså: Tog er det billegaste alternativet for studentar på strekninga Oslo-Bergen.

Ein annan ting Vårt Land oversåg i si kalkyle, er prisen du må betale med flytoget frå Oslo S til Gardermoen, og med flybussen frå Bergen til Flesland. Flytoget tar 20 minutt og kostar ein veg frå Oslo sentrum til Gardermoen 160 kroner for vaksen, og 80 for student, ungdom, barn og vernepliktig. Flybussen frå Bergen sentrum til Flesland tar 30 minutt kostar 75 kroner for vaksne og 38 for barn.

Eit anna meir miljøvenleg alternativ enn fl y på reisestrekninga Oslo-Bergen er Lavprisekspressen der billettane kostar frå 49 kroner og oppover. Her fi nnst med andre ord både rimelegare og meir miljøvenlege reisemåtar på denne strekninga enn fly. Ein kan difor spørje seg kva som var årsaka til at Vårt Land valde å køyre opp akkurat distansen Oslo-Bergen som døme og ikkje sjekka ut andre typar reisemåtar mellom andre tungt trafikkerte destinasjonar i Noreg.

Det er flott at Vårt Land ønskjer å slå eit slag for klimaet med å sette fokus på dei høge utsleppa frå fly kontra tog, men dei oppnår neppe ønskt effekt ved å spreie dårleg research og lettvint journalistikk på framsida av avisa. I dette tilfellet kan det føre til at reisande ikkje ein gong gidd å sjekke togprisane i rein overtyding om at dette uansett er eit dyrare alternativ enn fly. Billeg og dårleg sensasjonsjournalistikk er klimadebatten neppe tjent med sjølv om vi vel alle er einige i at ureinande fl ybillettar av klimaårsaker burde vore svært mykje dyrare enn å reise med tog, uansett når du bestiller. Når dette derimot ikkje er sant, bør ein heller spare seg oppslaget sjølv om klimaskandalar sel godt i desse varme klimatider.

Godt miljøvenleg nytt år.

Anne Viken